MATA

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeede (MATA)

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeede on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt rahastatav meede, mille eesmärk on pakkuda kohaliku omavalitsuse üksustele nende ühisel ülesannete täitmisel täiendavat riigi tuge maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide saavutamisel. Toetuse taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud maakonna arengustrateegia tegevuskavas. Meetmest rahastamiseks mõeldud projekti puhul märgitakse maakonna arengustrateegia tegevuskavas rahastamisallikaks „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetus” koos maksimaalse toetuse summaga aastate lõikes.

Alates 2024. aastast toimub MATA toetusmeetmest rahastatav arendustegevus vastavalt riigi ja maakonna esindajate dialoogi käigus kokku lepitud teemadele. 2023. aasta augustis toimunud koosolekul (vt protokolli) lepiti kokku, et aastatel 2024-2027 on Põlvmaal õigus küsida toetust kahe Põlvamaa arengustrateegia 2035+ strateegilise eesmärgi elluviimiseks:  SE1 „Õppivate, aktiivsete ja õnnelike elanike ja kogukondadega maakond“ ja SE5 „Mitmekülgse ettevõtlussektoriga maakond“. Valituks osutunud tegevusvaldkondade hetkeolukorrast detailsema ülevaate andmiseks on koostatud perioodil 2024-2027 MATAst rahastatavate teemavaldkondade valiku analüüs.

Täpsemalt lepiti kokku, et strateegilise eesmärgi 1 all keskendutakse eelkõige nendele tegevustele, mille eesmärk on elanike tervisliku eluviisi toetamine ning avaliku sektori võimekuse arendamine nende teenuste heal tasemel pakkumiseks, ning strateegilise eesmärgi 5 „Mitmekülgse ettevõtlussektoriga maakond“ tegevuste planeerimisel keskendutakse eelkõige nendele tegevustele, mis otseselt panustavad ettevõtete arenguvõimekusse (sh lisandväärtuse kasv ning ekspordisuutlikkus) ja kasvu.

Dialoogi tulemusel lepiti kokku ka järgmistes tulemusnäitajates:

a)  strateegilise eesmärgi 1 "Õppivate, aktiivsete ja õnnelike elanike ja kogukondadega maakond“  alt toetuse küsimisel on rahastatavate projektide tulemusnäitajateks „Liikumis- ja sportimisvõimaluste arendamisega on elanikele loodud täiendavad ja mitmekülgsed tingimused aktiivse ning tervisliku eluviisi harrastamiseks“.

b)  strateegilise eesmärgi 5 "Mitmekülgse ettevõtlussektoriga maakond“ alt toetuse küsimisel on rahastatavate projektide tulemusnäitajad „Noortele on loodud täiendavad võimalused ettevõtlusalaste teadmiste omandamiseks ning rakendamiseks“ ning „Loome- ja puhkemajanduse sektori ettevõtetele on loodud mitmekülgsed tugiteenused nende arengu toetamiseks, sealhulgas hooajalisuse vähendamiseks“.

Detailsem ülevaade valitud strateegiliste eesmärkide hetkeolukorrast lähtuvate projektide valiku loogika selgitamiseks on koostatud ülevaade MATA 2024-2027 vahenditest toetatavatest valdkondadest.

2024. aastal on Põlva maakonna toetussumma 352 830 eurot. Ülevaade 2024. aastal rahastatavate projektide kohta on leitav siit.

eu