Uudised

Põlvamaa uuendatud arengustrateegia jõudis avalikule arutelule

Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskuse ja maakonna omavalitsustega pani avalikule väljapanekule uuendatud Põlvamaa arengustrateegia 2035+ .

Põlvamaa arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele. Praegune Põlvamaa arengustrateegia 2035+ kehtib alates 15. jaanuarist 2019 ja kohaliku omavalistuse seaduse kohaselt tuleb maakonna arengustrateegiat uuendada vähemalt kord nelja aasta jooksu.

Põlvamaa Arengustrateegia sisaldab maakonna visiooni aastaks 2035+, maakonna hetkeolukorra, võtmeprobleemide ning eripära lühikirjeldust ning kuute strateegilist eesmärki koos nende saavutamiseks kokku lepitud olulisemate tegevussuundadega. 

Arengustrateegia juurde kuulub kaks lisa, kus on ära toodud Põlvamaa võtmeprobleemide kirjeldus ning arengustrateegia seosed teiste kohalike ja riiklike arengudokumentidega. Lisaks kuulub arengustrateegia juurde eraldi dokumendina arengustrateegia tegevuskava.

Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia eelnõu koos muudatusettepanekutega Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ülevaatamiseks ja kinnitamiseks ning seejärel kohalike omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Lisainfot Põlvamaa arengustrateegia 2035+ uuendamise kohta ja ettepanekuid saab teha Põlvamaa Arenduskeskuse kodulehel https://arenduskeskus.polvamaa.ee/maakondlik-arendustoo/polvamaa-arengustrateegia-2035/uuendamine/

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.01.2023-03.02.2023. Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 03.02.2023 e-posti teel aadressil  strateegia@polvamaa.ee.

Lisainfo:
Aivo Ülper
SA Põlvamaa Arenduskeskus arendusspetsialist
53008771
aivo.ylper@polvamaa.ee

 

eu